Política de qualitat

Informàtica La Selva s’ha compromès amb l’excel·lència en els sistemes de gestió referents a la  qualitat, el medi ambient, la seguretat i l’ètica, la filosofia que s’uneix amb la base per a la  gestió o millora constant, garantint la visibilitat i el valor del mercat. 

L’establiment d’accions, per gestionar els riscos i oportunitats trobats a partir de l’anàlisi de  context intern i extern, i les necessitats i expectatives de les parts interessades en  l’organització. 

La satisfacció completa del client i altres parts interessades és fonamental per a la nostra  empresa. Per satisfer aquestes necessitats, els objectius de qualitat són establerts a tots els  nivells de la nostra organització, adaptant-nos progressivament als objectius generals nostres  per tal de poder donar resposta coordinada conjuntament i així poder assolir aquests  objectius. 

També ens ha d’ajudar el tenir uns bons proveïdors que participin per tal de poder aconseguir  els objectius de qualitat requerits. 

La qualitat es realitza a tots els nivells de l’empresa, i per això és necessària una bona  comunicació entre els diferents departaments, per tal d’informar on calgui i detectar les  necessitats de formació. 

La utilització òptima dels recursos, la qualitat ambiental interior i exterior, la màxima atenció a  la seguretat dels treballadors a la feina, la participació del personal: són directrius i criteris de  funcionament en els que es basa el sistema integrat de gestió de qualitat, seguretat i medi  ambient de l’empresa. 

La política de qualitat podrà ser revisada, per tal d’assegurar l’adaptació als requisits legals i  reglamentaris. 

La política de qualitat s’haurà de tenir en compte, per l’establiment dels objectius de qualitat. 

Amb un bon enfocament cap a la qualitat, l’empresa opta per garantir el compliment de les  disposicions legals, reglamentàries i compromisos en tots els àmbits, especialment en el medi  ambient, la salut i la seguretat en el treball mantenint la següent certificació: ISO 9001:2015.

Per poder obtenir el certificat actual preguem contactin amb: info@pictr3s.cat